Nepravidelná slovesa

Base form Past Simple Past Participle Česky
be was / were been být
become became become stát se
begin began begun začít, začínat
blow blew blown foukat
break broke broken zlomit
bring brought brought přinést
build built built stavět
burn burnt burnt hořet, pálit
buy bought bought kupovat
can could been able moci, umět
catch caught caught chytat
choose chose chosen vybrat, zvolit
come came come přijít
cost cost cost stát
cut cut cut řezat, krájet
do did done dělat
draw drew drawn kreslit, táhnout
dream dreamt dreamt snít
drink drank drunk pít
drive drove driven jet, hnát
eat ate eaten jíst
fall fell fallen padat
feel felt felt cítit
find found found nalézt, shledat
fly flew flown létat
forget forgot forgotten zapomenout
get got got dostat
give gave given dát
go went gone jít
grow grew grown růst
have had had mít
hear heard heard slyšet
hit hit hit udeřit, zasáhnout
hold held held držet
hurt hurt hurt ranit, ublížit
keep kept kept držet
know knew known znát, vědět
lead led led vést
learn learnt learnt učit se
leave left left opustit, odjet
lend lent lent půjčit
lose lost lost ztratit
make made made dělat, vyrábět
mean meant meant mínit, znamenat
meet met met potkat
must had to had to muset
pay paid paid platit
put put put dát
read read read číst
ring rang rung zvonit
rise rose risen vstát, zvednout
run ran run běžet
say said said říci, pravit
see saw seen vidět
sell sold sold prodávat
send sent sent poslat
show showed shown ukázat
shut shut shut zavřít
sing sang sung zpívat
sink sank sunk klesnout
sit sat sat sedět
sleep slept slept spát
speak spoke spoken mluvit
spend spent spent strávit, utratit
stand stood stood stát
steal stole stolen krást
swim swam swum plavat
take took taken vzít, brát
teach taught taught učit, vyučovat
tear tore torn trhat
tell told told říci, vyprávět
think thought thought myslit
throw threw thrown házet
understand understood understood rozumět
wake woke woken vzbudit
wear wore worn nosit
win won won vyhrát, získat
write wrote written psát