Logo: Prague University of Economics Katedra finančního účetnictví


 
ZpětHomeDalší
  [Zpět]  [Home]  [Další]
6.1.1 Okruhy k Účetnictví I.
Okruhy pokrývají jak bakalářskou zkoušku (v rozsahu kurzů FU_101 a FU_209), tak i z soubornou zkoušku (v rozsahu kurzů FU_110 a FU_220).

FU_101 - Základy účetnictví a FU_110 - Úvod do účetnictví

 1. Pojem, význam a výklad obecně uznávaných účetních zásad (principů).
 2. Charakteristika předmětu účetnictví jako nauky a předmětu účetnictví jako praktické činnosti.
 3. Metoda účetní práce (prvky metody a jejich charakteristika).
 4. Oceňování v účetnictví; oceňování pro běžné účtování, oceňování v účetních výkazech, možnosti a meze.
 5. Dvoustranný účet; základní charakteristika, třídění účtů v hlavních účtových teoriích.
 6. Dokumentace (dokladovost) účetních zápisů; oběh dokladů, modifikace dokladovosti v podmínkách použití počítačů.
 7. Účetní soustavy, pojem. Společné rysy a odlišnosti soustav jednoduchého účetnictví, podvojného účetnictví a kamerálního účetnictví.
 8. Účetní cyklus. Účetní knihy, podvojné zápisy na souvztažných účtech, formální kontrola správnosti účtování, opravy chyb.
 9. Výnosy a náklady, příjmy a výdaje: vzájemné vztahy těchto kategorií v účetnictví podniku a důsledky pro hospodářskou situaci podniku.
 10. Hospodářský výsledek podniku a jeho odvozování v účetnictví. Hlavní účetni činitele ovlivňující vykázaný výsledek.
 11. Majetek podniku (aktiva). Charakteristika, možnosti třídění aktiv. Inventarizace.
 12. Zdroje financování podnikových aktiv (pasiva). Charakteristika, možnosti třídění pasiv.
 13. Bilancování aktiv a pasiv. Základní úkoly bilance (rozvahy majetkové) a hlavní činitele ovlivňující věrný obraz podnikové skutečnosti v bilanci.
 14. Účetní formy, jejich historický vývoj a současnost. Způsoby zpracování účetnictví, organizace účetní služby.
 15. Účtové systémy podvojného účetnictví; hlavní vývojová stádia účtových systémů, třídicí kritéria pro účtové systémy.

FU_209 - Účetnictví podniku a FU_220 - Finanční účetnictví

 1. Cíle a kvalitativní charakteristiky účetních výkazů, vymezení stavebních prvků  rozvahy a výsledovky.
 2. Předpoklady, na nichž jsou založeny účetní výkazy. Základní účetní zásady a jejich projev v účetnictví podniku.
 3. Systémové vazby mezi výkazy finančního účetnictví, forma a struktura účetních výkazů. 
 4. Oceňování aktiv a dluhů: oceňovací  základny, vliv inflace, problém zachování majetkové podstaty, důsledky oceňovacích metod pro vypovídací schopnost výkazů.
 5. Dlouhodobý majetek: vymezení, oceňování, pořízení, metody odpisování, možnosti nového ocenění ve vztahu k zachování majetkové podstaty.
 6. Zásoby: vymezení, možnosti oceňování při pořízení a spotřebě, vliv ocenění na  věrné zobrazení, systémy evidence, specifika vnitropodnikových zásob a  jejich vztah  k vykazovanému hospodářskému výsledku.
 7. Investice: vymezení, základní typy dlouhodobých a krátkodobých investic, jejich oceňování a vykazování.
 8. Vlastní kapitál: vymezení, struktura, změny ve velikosti a struktuře. Zjišťování výsledku hospodaření běžného roku a jeho rozdělování. Vlastní jmění v ČR.
 9. Dluhy: vymezení, funkce z hlediska finančního řízení, základní typy a jejich objasnění, rezervy (včetně tichých).
 10. Přechodné a dohadné položky: příčiny vzniku, charakteristika základních typů, jejich projevy v účetních výkazech.
 11. Účetní uzávěrka a závěrka v ČR (včetně výkazu CF a přílohy).
 12. Finanční analýza: cíle, základní metody a jejich úskalí.
 13. Věrný obraz skutečnosti v účetnictví. Audit.
 14. Regulace a harmonizace účetnictví rámci EU a v  mezinárodním měřítku.
 15. Regulace účetnictví v ČR: míra a nástroje regulace, charakteristika účetní soustavy, konstrukce účtové osnovy pro podnikatele a její vztah k účetním výkazům.

Literatura pro přípravu k bakalářské zkoušce:

 • Kovanicová, D.: Abeceda účetních znalostí pro každého, 10. vyd, Polygon, Praha 2000.
 • Kovanicová, D., Kovanic, P.: Poklady skryté v účetnictví, 1. díl, 5. vyd, Polygon, Praha 1998.
 • Kovanicová a kol.: Finanční účetnictví v kontextu světového vývoje, Polygon, Praha 2000.
 • Janhuba, M.: Účetnictví (úvod do teorie), ES VŠE v Praze, Praha 1998
 • Fireš, B., Zelenka, V.: Oceňování aktiv a dluhů v účetnictví, 2. vyd, Management Press, Praha 1997.
 • Wöhe, G.: Úvod od podnikového hospodářství (jen část 6A, B). C. H. Beck, Praha 1995.
 • Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa. Sborník 3. ročníku konference. VŠE Praha a Arthur Andersen, Praha 1999 (jen koncepční rámec a IAS č. 1).
 • Zákon o účetnictví v platném znění.
 • aktuální články, doplňky a jiné podkladové materiály pro předměty FU_209, FU_220 umístěné na http://www.kfu.vse.cz
 
ZpětHomeDalší
  [Zpět]  [Home]  [Další]
Připomínky a náměty můžete zasílat správci této stránky.
 (c) 1998 - 2001 Katedra finančního účetnictví VŠE v Praze
Poslední aktualizace: 21. února .2001 10:00