>> Skok na menu >> Konec stránky
<< Zpět do textíků   Jméno:girlhead.txt
  Velikost:7 530 B

- Cerebrum Feminarum - Zhrnutie vedeckých poznatkov a teórií o obsahu ženskej hlavy 1) Úvodná štúdia Whitney-Sandersona Dvojica Whitney & Sanderson započala svoje prvé výskumy obsahu ženskej hlavy počas štúdia medicíny roku 1985 na universite v Berkley. Spôsobili prelom do dlho zaznávanej oblasti ženského mozgu a spracovali teóriu, ktorá vysvetlila mnohé javy ženskej psychiky, vtedajšej vede nevysvetliteľnej. Nebudeme teraz bližšie rozoberať všetky aspekty a dôkazy teórie nositeľov Nobelovej ceny, vyberieme iba hlavné body na ktorých stojí ich teória a zameriame sa na ohlasy svetovej vedeckej verejnosti. " Experimentami v Eutasových laboratóriách ( Washigton,DC ) sa počas dvoch rokoch na vybranej vzorke ženskej populácie podarilo overiť nepomer medzi celkovým objemom organizmu ku živej hmotosti. Ani po opakovaných meraniach na iných vzorkách tejto časti obyvateľstva sa nezvyčajný nepomer nepodarilo odstrániť. Po dvojročnom výskume v tejto oblasti predkladáme nasledovnú teóriu: 1) Vnútorný priestor ženskej hlavy na rozdiel od hlavy muža je prázdny. 2) Vnútorná strana ženskej lebky obsahuje zvláštny druh jednovrstvového bunkového epitelu ktorý má schopnosť niesť informáciu 3) Táto vrstva sa skladá z jednotlivých buniek, každá z nich má schopnosť niesť binárnu informáciu. Nazvime túto vrstvu EPITEL 4) Ďalším dôležitým prvkom ženského centra myslenia, ktorý vnáša do systému dynamický charakter je teleso tvaru guličky pohybujúce sa po nepredvídateľných dráhach po epiteli, ktorý má nepravidelný povrch. Nazvime toto teleso GULIČKA 5) Na tieto dva základné atribúty plynule naväzuje tretia časť, ktorá vytvára diferencovanosť medzi jednotlivými organizmami a určuje ich vonkajšie správanie vo vzťahu k prostrediu. Ide o malé teleso tvaru hrachu, nachádza- júce sa spravidla v dolnej polvrstve epitelu, ktoré má základný vplyv na všetky pochody v ženskej hlave. Nazvime ho VÝRASTOK. Proces myslenia prebieha nasledovne: Po nepredvídateľných a neustále sa meniacich dráhach na Epiteli sa pohybuje veľkou rýchlosťou Gulička. Z každej bunky Epitelu ktorú prejde vymaže informáciu ( inicializuje ju ). Takto Gulička neustále maže všetky informácie, ktoré boli do Epitelu vtlačené v deň pôrodu a organizmus postupne prestáva chápať prostredie a vlastnú identitu. Jeho inteligencie neustále klesá a začínaju sa prejavovať mentálne poruchy. A vtedy Gulička narazí na svojej púti po Epiteli do Výrastku a odrazí sa od neho a s veľkým tlmením začne poskakovať po povrchu Epitelu ( Thompson neskôr dokázal ža už po tretom odraze gulička dokmitá ). A práve tento okamžik je pre organizmus ženy dôležitý, lebo počas neho sa do všetkých buniek od ktorých sa Gulička odrazí zapíše informácia ktorá je v tom okamžiku vnímaná vonkajšími zmyslami ( očí, uši,atď ). Po tomto krátkom deji ale opätovne nastane známy proces mazania. Kedže Gulička sa pohybuje po náhodných dráhach, intenzita mazania klesá exponenciálne s časom a šanca vymazať všetky informácie je minimálna." Toľko zo slávnej teórie Whitney-Sandersona. V ďalšom sa budeme zaoberať ďalšími príspevkami k Teórii guličky. 1b) Henriho test zamilovaných Jeden z jednoduchých nedeštruktívnych experimentálnych dôkazov Teórie guličky podal nemecký biológ Henri a neskôr ho rozvinul na test pre budúcich životných partnerov: Partnerku treba pod vhodnou zámienkou vylákať na odľahlú chatu. Tam ju postupne priviazať k posteli, ústa prelepiť leukoplastom aby sme dosiahli na chvíľu ticho a vypnúť svetlo. Potom stačí priložiť hlavu k partnerkinej a budeme počuť tiché Bzúúúm Bzúúúm ako Gulička postupne maže a maže. 2) Johnsonove doplnenie Whitneyho-Sandersona V populácii žien sa napriek teórii W & S nachádza veľké množstvo jedincov absolútne neschopných logického myslenia. Táto abnormalita sa dá vysvetliť geneticky výsledkom pradávnej mutácie pri ktorej došlo k vzniku ženského organizmu BEZ VÝRASTKU. Tento organizmus sme pomenovali DHŽ ( Dočista Hlúpa Žena ). Gulička od narodenia nestále iba maže a maže pretože výrastok neexistuje. V bežnej praxi tento úkaz môžeme pozorovať hlavne na úradníckych miestach a na dôležitých spoločenských postoch. 3) Kotelnikovov teorém duplicity DHŽtiek Výskumom sa zistila v pozorovaniach Johnsona nezrovnalosť. Časom narastá počet DHŽiek nie lineárne podľa zákonov genetiky ale exponenciálne. Tento jav je spôsobený tzv. Random-efektom. U niektorých jedincov totiž dochádza k nasledovnej situácii: Gulička sa po odrazení od Výrastku odrazí a pri kmitoch opätovne dopadne na Výrastok, ktorý sa zatlačí späť do Epitelu a tým prestane existovať. Vznikla ďalšia DHŽka. 4) Jonathanove vysvetlenie migrény Migréna ako fenomén je skoro výhradne ženskou záležitosťou. Po teórii W & S sa ale mnohé objasnilo. Migréna je spôsobená príliš rýchlym pohybom Guličky po Epiteli. Neschopnosť samoregulácie sa prejaví pri nárazu Guličky do Výrastku. Vtedy hlavou prejde bodavá bolesť a pri ďalších kmitoch Guličky sa opakuje. Je tu ale sekundárny efekt - pletivo sa pod údermi Guličky rozpadá a stráca schopnosť niesť informáciu, čím sa podstatne zhoršuje psychická stabilita organizmu. 5) Robertov fenomén Usmiatej ženy Niektoré organizmy majú iný vrodený defekt. Ich Gulička dosahuje vnútorný polomer lebky, čo spôsobí že už v prvých hodinách života sa takto Výrastok rozmačká na kašu. Na rozdiel od DHŽiek sú títo jednotlivci neustále usmiati a ľahko ich spoznať podľa krútivého pohybu hlavy okolo vlastnej osi vyvolaného odstredivou silou Guličky. Taktiež počuť zvuky pripominajúce vzdialené dunenie. 6) Časové zmeny epitelu Smirnoff roku 1987 formuloval tézu, v ktorej tvrdí že Epitel vplyvom času začína pukať a praskať. Jeho zvyšky sa potom sústreďujú do spodnej časti dutiny lebečnej a chrastia. Pri kontakte Guličky s touto oblasťou dochádza k podivuhodným efektom ktoré ešte nie sú dostatočne vedecky popísané. 7) Hudsonove odhalenie štruktúry Po dlhoročných Hudsonových skúmaniach ultrazvukom sa podarilo objasniť jednu zo záhadných legiend o ženách. Hudson roku 1990 šokoval vedecký svet objavom že hmota Guličky sa skladá výlučne z látok identických s látkami obsiahnutými v zrne. Má dokonca aj jeho tvar, čo už úplne vyvracia niektoré snahy matematicky vysvetliť dráhy ženského myslenia ( tzv. ženská logika ). 8) Princíp prispôsobenia sa podľa Kuwatiho Japonec Kuwati roku 1992 na nátlak rôznych ženských spolkov pristúpil k skúmaniu jedincov vyznačujúcich sa nezvyčajným stupňom logiky a inteligencie. Obratom ruky však dokázal že ide o jedince rodiace sa s dvoma Výrastkami, ktoré sa v zhode s teóriou Johnsona časom ( podľa Gonderberga do 3 rokov +- 5 dní ) menia zatlačením jedného z výrastkov Guličkou ( Random efekt ) na štandardné jedince. Vyššie popísané piliere Guličkológie sa neustále rozvíjajú. Každé nové číslo vedeckých časopisov prináša nové poznatky. Preto tento text zďaleka nie je uzavretý a treba ho brať len ako historický pohľad na počiatky novej vedeckej disciplíny - Guličkológie. Sandersom-Maugham Project Center Alabama Technical University U S A

<< Zpět do textíkůStránka využívá CSS MiK's Site: Vše o VŠE(m) << Předchozí stránka
> Začátek stránky <
Počet přístupů na tuto stránku: 666 312
Počet přístupu na stránky celkem: 8 365 678
Poslední aktualizace stránky: 27.11.2016, v 18:39
Statistika | Struktura webu
MiK's Site © 2016 Michal Kec (MiK)
web@kecnet.cz